พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗

บอร์ด ความรัก,พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรลดารโหฐานพระราชวังดุสิต๒๙ตุลาคม๒๕๑๗ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัส"...ความสามัคคีนั้นอาจหมายถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือการอยู่เป็นสังคม ย่อมมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่างๆ ย่อมเป็นประโยชน์..."พระราชดำรัส พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗